Algemene voorwaarden

Met het aanvaarden van een overeenkomst, accepteert U ook de algemene voorwaarden.

1. Defenities

 1. Overeenkomst: Overeengekomen opdracht tussen fotograaf en opdrachtgever.
 2. Shoot: Uitvoering van de opdracht.
 3. Fotograaf: Robert Leeuwerink, handelend onder de naam Rob Topfoto, KvK te Amsterdam 70646147.
 4. Opdrachtgever: De (rechts)persoon die opdracht heeft gegeven aan fotograaf tot het leveren van dienst of product.
 5. Annuleren: Afzeggen van de overeenkomst.
 6. Opschorten: Uitstellen van de overeenkomst.
 7. No show: Niet op komen dagen zonder annulering of opschorting.
 8. Minderjarigen: Personen jonger dan 18 jaar
 9. Schriftelijk: Electronische middelen zoals email en messenger, mits de identiteit kan worden vastgesteld. De bewijslast omtrend ontvangst ligt altijd bij de opdrachtgever.
 10. Derden: Partijen, anders dan fotograaf of opdrachtgever.
 11. Typeform: Digitale overeenkomst.
 12. Nabestellingen: Verzoek tot levering van extra foto’s of producten.
 13. Pixieset/wetransfer: Verzendmethode voor foto’s van derde partij.

2. Algemeen

 1. De fotograaf behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Na boeking ontvangt de opdrachtgever een link naar een Typeform formulier. Dit dient U direct in te vullen.
 3. Met het invullen van het Typeform formulier of aanvaarden van een fotoshoot, gaat U akkoord met deze voorwaarden en de privacy verklaring.
 4. Overeenkomst wordt na ontvangst bevestigd met een email.
 5. Foto’s kunnen gebruikt worden voor social media, website, publicaties en exposities. Indien dit niet gewenst is, dient u dit van te voren aan te geven middels een mail naar info@robtopfoto.nl
 6. Bij vrij werk (tfp), winacties of workshops, kunt U dit niet als opt-out optie aangeven, wel kunt U in dat geval bezwaar maken tegen plaatsing van een specifieke foto indien deze schade toebrengt aan U of Uw kind en daar dus een gegronde rede voor is.
 7. Bij ziekte, slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de fotograaf de opdracht opschorten. Er zal dan een nieuwe datum gepland worden.
 8. De opdrachtgever kan de overeenkomst tot 48 uur voor de overeengekomen tijd kosteloos verplaatsen. Na deze tijd is de fotograaf genoodzaakt 50% in rekening te brengen voor getroffen voorbereidingen. Uitzondering hierop vormen corona maatregen, onverwachte klachten die gerelateerd zijn aan corona of in contact te zijn geweest met iemand die corona heeft, overlijden binnen familie of vriendenkring.
 9. Bij no show, zullen de volledige kosten in rekening gebracht worden.
 10. Bij verplaatsing vanwege Corona maatregelen, zullen afwijkende regels gelden. Hieronder vallen ook griep- en verkoudheidsverschijnselen. Zie het aparte Corona reglement.
 11. De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan personen of  eigendommen tijdens de shoot, tenzij ontstaan door opzet of grove nalatigheid van de fotograaf en/of derde partijen. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de overeenkomst.
 12. De opdrachtgever is aansprakelijk voor eigendommen van de fotograaf, indien aanwijzingen van de fotograaf niet worden opgevolgd en dit tot schade leidt of als opzet in het spel is. De schade is beperkt tot de dagwaarde van de eigendommen.
 13. In de bevestigingsmail treft U ook een betaalverzoek aan voor het overeengekomen bedrag. Deze betaling vindt plaats door Mollie, waardoor het ook mogelijk is om vanuit andere landen dan Nederland een betaling te voldoen.
 14. Bij minderjarigen, dient de ouder/voogd/begeleider de overeenkomst aan te gaan. Ook dient er een ouder/voogd/begeleider bij de shoot aanwezig te zijn.
 15. Het is na akkoorderen van de overeenkomst niet meer mogelijk een shoot te annuleren. Onder bepaalde voorwaarden (zie hierboven), kan deze wel verplaatst worden.

3. Levering

 1. De foto’s worden bij afname van de sessie geleverd in hoge resolutie jpg bestanden in het formaat 15×23 cm zonder logo. Bij afname van prints wordt het digitale bestand in het zelfde formaat als de afgenomen print verstuurd. Bij gewonnen shoots geldt hetzelfde formaat.
 2. Bij onbetaalde test- of tfp-shoots ontvangt men de foto’s alleen in lage resolutie met logo, tenzij anders overeengekomen.
 3. De foto’s worden te allen tijde bewerkt door de fotograaf naar zijn kenmerkende stijl, er kan niet om onbewerkte foto’s of ruwe bestanden gevraagd worden.
 4. De foto’s worden naar inzicht van de fotograaf geselecteerd. Alleen bij uitdrukkelijk verzoek wordt een grotere selectie onbewerkt in een online galerij geplaatst. De geselecteerde foto’s ontvangt de opdrachtgever uiteindelijk wel bewerkt
 5. De foto’s worden geleverd middels Pixieset of Wetransfer.
 6. De fotograaf werkt met een gekalibreerd beeldscherm en die weergave is bepalend. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen op andere beeldschermen, telefoons en tablets.
 7. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen bij afdrukken.
 8. Iedere gekozen foto ontvangt U alleen digitaal, tenzij U er specifiek voor gekozen heeft prints af te nemen tegen meerprijs.
 9. Tegen meerprijs kunt u meer digitale foto’s bijbestellen, dan het pakket aangeeft. Deze meerprijs is afhankelijk van het gekozen pakket.
 10. Bij prints en folioboxen, wordt alleen gewerkt met hoogwaardige leveranciers en materialen.

4. Gebruiksrecht

 1. Het auteursrecht ligt te allen tijde bij de fotograaf.
 2. Het portretrecht ligt bij de de opdrachtgever. 
 3. Indien U bij een opdracht niet wenst dat de foto’s door de fotograaf gebruikt worden, dan dient U dit van te voren aan te geven middels een email naar info@robtopfoto.nl
 4. Bij vrij werk (tfp), winacties of workshops, kunt U dit niet als opt-out optie aangeven, wel kunt U in dat geval bezwaar maken tegen plaatsing van een specifieke foto indien deze schade toebrengt aan U of Uw kind en daar dus een gegronde rede voor is.
 5. Het is niet toegestaan om foto’s te plaatsen op social media en internet in een andere bewerking dan door de fotograaf geleverd is. Hieronder vallen ook filters, uitsnijden of omzetten naar zwart/wit.
 6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan foto’s in te zenden voor wedstrijden of publicaties zonder uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf en naamsvermelding.
 7. Het is niet toegestaan de geleverde foto’s in een negatieve context te plaatsen of waarbij de fotograaf negatief beoordeeld wordt.
 8. Bij schending van dit gebruiksrecht zal de fotograaf de opdrachtgever daarop wijzen. Indien er geen rectificatie plaats vindt, zal de fotograaf een schadevergoeding van de opdrachtgever eisen. Schadevergoeding geeft geen recht op het verder gebruik van de foto’s door de opdrachtgever.
 9. Klachten dienen schriftelijk bij de fotograaf gemeld te worden. Er zal altijd naar een oplossing gezocht worden.
 10. De fotograaf is niet aansprakelijk voor misbruik bij derde partijen, zoals websites en social media. 
 11. De fotograaf heeft meldingsplicht bij overtreding van de privacy wet.

5. TFP/ Winacties/Workshops

 1. Bij TFP samenwerkingen  ontvangt men de foto’s met een klein logo. Het is niet toegestaan dit logo te verwijderen.
 2. Bij TFP, volledig gewonnen shoots en deelname aan workshops is het niet mogelijk te kiezen voor de optie dat de fotograaf de foto’s niet mag gebruiken.
 3. Bij TFP samenwerkingen ontvangt men in de regel 3 foto’s, tenzij hier afwijkende afspraken zijn gemaakt of als achteraf blijkt dat er meer beelden voor de fotograaf bruikbaar zijn.
 4. Een TFP samenwerking kan ook een test voor nieuwe apparatuur of technieken zijn. Er kan door de fotograaf vooraf geen garantie gegeven worden dat dit tot goede resultaten leidt. 
 5. Bij TFP samenwerkingen en workshops bepaalt de fotograaf de keuze van de foto’s.
 6. Bij workshops dient men er rekening mee te houden dat meerdere fotografen zullen deelnemen en de gemaakte foto’s mogen gebruiken voor hun portfolio.
 7. Indien de fotograaf bij nader inzien de foto’s niet mag gebruiken voor zijn portfolio of bij no show, wordt de maximale sessieprijs van 200 Euro in rekening gebracht. Tevens geldt dit als men korter dan 48 uur van te voren zonder geldige redenen afmeldt, uitzondering hierop zijn overlijden binnen familie, vrienden of kennissenkring, ziekte van u zelf of uw kind of als u in aanraking bent geweest met iemand die corona heeft.
 8. Vanuit het portretrecht mag het model/ouder wel besluiten dat een bepaalde foto niet gebruikt mag worden, maar alleen als deze schade zou kunnen toebrengen aan het kind en daar dus een gegronde rede voor is.
 9. Bij gewonnen vouchers en dus een deelbetaling wordt gedaan, zijn de regels onder punt 5 niet van kracht en gelden de algemene voorwaarden.
 10. Voor de niet nader genoemde specifieke punten onder onderwerp 5, gelden de algemene voorwaarden.
 6. Corona maatregelen
 1. Blijf thuis bij corona gerelateerde klachten en verplaats de afspraak
 2. Blijf thuis indien U of uw kind de afgelopen 48 uur voorafgaand aan de geplande afspraak in contact is geweest met iemand met corona of als iemand in uw gezin corona heeft. Verplaats de aafspraak.
 3. De reglementen van overheid en gemeente worden opgevolgd. Het kan daardoor voorkomen dat een afspraak volgens de reglemenen verplaatst dient te worden.
 4. Indien er corona gerelateerde klachten zijn of u of uw kind in contact zijn geweest met iemand met corona of iemand in uw gezin corona heeft, is het toegestaan de afspraak binnen 48 uur te verplaatsen.
 5. Het is de fotograaf toegestaan de shoot te verplaatsen bij aangescherpte reglementen of bij klachten.